Postkasser [til forsiden]


26. september 2011 - sidste nyt:

Der er truffet aftale om, at der gennemføres en konkret besigtigelse gade for gade af alle huse inden for bevaringsområderne med henblik på at vurdere, om der kan dispenseres fra postlovens anvisninger.

OPFORDRING TIL ALLE HUSEJERE I NYSTEDS BEVARINGSOMRÅDER:

UNDLAD AT SÆTTE POSTKASSER OP !

Nysted Bevaringsforening opfordrer alle husejere med ejendomme inden for Nysteds bevaringsområder til IKKE at opsætte postkasser som foreskrevet i postloven og i stedet afvente, at kravet om generel dispensation fra postloven for bevaringsområder bliver imødekommet.

Der er jo god tid til at skæmme gaden, hvis trafikministeren ikke giver denne dispensation. Ifølge loven skal postkasserne først være sat op inden 2012.
 

Arbejde for at opnå dispensation

Nysted Bevaringsforening har taget kontakt til Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur om sagen. Herfra har man kontaktet bevaringsforeninger i hele landet og henvendt sig til trafikminister, Hans Christian Schmidt, og meddelt, at man ønsker at tage sagen om postlovens skadevirkninger op.

Hvis ikke postlovens bestemmelser skal skamfere Nysted og alle andre smukke gamle købstæder, skal trafikministeren dispensere fra bestemmelserne for bevaringsområder.

Der stilles krav om, at trafikministeren meddeler en generel dispensation fra postlovens bestemmelser for de byområder, der er reguleret af lokalplaner med et bevarende sigte eller tilsvarende med tinglyste bevaringsbestemmelser for ejendommene.
 

Beskrivelse af lovens krav og skadevirkninger

Den nye postlov fastlægger, at alle skal have brevkasser i skel inden udgangen af 2011.

Hvis loven gennemføres i praksis vandaliserer den gadebilledet i de bevaringsværdige områder af Nysted ved at klistre de gamle gader til med postkasser.

Husejerne har gjort og gør sig betydelige anstrengelser for at bevare og vedligeholde den gamle købstads kulturarv og bymiljø. Kommunen har fastlagt klare bevaringsbestem-melser for de centrale dele af den gamle købstad og indarbejdet bevaringsbestemmelser i lokalplaner for Nysted.

Og så kommer staten med den nye postlov, som ikke tager hensyn til bevaringsbestemmelserne.

Byhuse med brevsprækker direkte til fortov eller plads kan få lov at beholde brevsprækken, men kun hvis den sidder i en højde på mindst 100 cm og max 125 cm over gadeplan.

Alle brevsprækker, der ikke befinder sig i dette smalle, lovlige interval på 25 cm, skal opgives og erstattes. Der er mange huse i Nysted med smukke døre, som har glimrende brevsprækker. De er typisk afpasset efter dørens udformning. Man har naturligvis ikke sat brevsprækken midt i diamantfyldningen i en dør eller port.

En del huse har indgang i gavlen med flotte døre og brevsprækker. Efter postloven er det ikke længere lovligt. Der skal smækkes en postkasse på væggen eller på et stativ i skel.

Fortovene i Nysted er mange steder smalle. Det hjælper ikke på muligheden for at passere, at man skal uden om en stribe postkasser.

Det er umuligt at få øje på det samfundsmæssige hensyn, der retfærdiggør denne destruktive standardisering, og som undergraver de gældende bevaringsbestemmelser. Bevaringsbestemmelser er netop udtryk for almene, langsigtede samfundshensyn.

Karl Krarup
Formand for Nysted Bevaringsforening

2011 03 02