Lokalplaner

En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse, udstykning, placering og udformning af bebyggelse, materialer, beplantning, vej- og stiforhold m.v.

Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men omhandler kun
fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Find gældende lokalplaner for Guldborgsund Kommune