Vedtægter

1: Foreningens navn og hjemsted
 • Nysted Bevaringsforening, med den til enhver tid siddende formands adresse.
2: Foreningens formål
 • Nysted Bevaringsforening skal:
 • fremme bygnings- og landskabskulturen i Nysted og omegn,
 • arbejde for bevaringen af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger,
 • arbejde for bevaring af by- og havnemiljøer og karakteristiske landskaber,
 • stå til rådighed for Guldborgsund Kommune og andre relevante parter i spørgsmål, der falder ind under foreningens formål
 • udpege et medlem til bestyrelsen for Guldborgsund Kommunes Bevaringsfond.
3: Fonden
 • Foreningens fond overføres til Guldborgsund Kommunes Bevaringsfond, forudsat Nysted Bevaringsforening har udpegningsret til et medlem af bestyrelsen for ovennævnte fond.
4: Foreningens relationer til andre organisationer
 • Foreningen er medlem af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.
5: Medlemmer
 • Alle interesserede personer, foreninger og virksomheder kan tegne medlemskab.
6: Generalforsamling
 • Foreningen holder generalforsamling hvert år i marts. Indkaldelse finder sted pr. e-mail eller brev med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest i uge før generalforsamlingen.
 • Der foretages valg af 5 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 1 bilagskontrollant (revisor). Valgene gælder for 2 år. Bestyrelsen afgår efter tur med 3 henholdsvis 2 medlemmer. Formand og kasserer kan ikke være på valg samtidig. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær umiddelbart efter valget.
 • Dagsorden for generalforsamlingen:
 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Regnskaber fremlægges til godkendelse
 4. Fastsættelse af budget og kontingent
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og bilagskontrollant
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Eventuelt
7: Stemmeret og afstemning
 • Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Enkeltpersoner, husstande, foreninger og virksomheder har hver én stemme. Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtaget i de tilfælde hvor der til afstemning foreligger forslag til vedtægts-ændringer eller opløsning af foreningen. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.
 • Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling, jvf paragraf 11.
 • Afstemning sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt. Ved skriftlig afstemning skal benyttes stemmeseddel, hvorpå markeres enten JA eller NEJ.
 • Ved valg af nye bestyrelsesmedlemmer anvendes stemmeseddel, hvor navnene på de valgbare skrives i vilkårlig rækkefølge. En kandidat kan kun få én stemme pr. medlem. De kandidater, der opnår højst stemmetal bliver medlemmer af bestyrelsen.
 • Efter valg til bestyrelsen vælges bilagskontrollant og suppleanter. Der anvendes stemmeseddel, hvorpå navnet på den foretrukne kandidat skrives. Den kandidat, der opnår højeste stemmetal, bliver bilagskontrollant/suppleant.
8: Ekstraordinær generalforsamling
 • Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Anmodningen om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af en udførlig dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav herom er fremkommet, og indkaldelse skal ske med samme varsel som til den ordinære generalforsamling.
9: Tegningsret
 • Formanden og et bestyrelsesmedlem tegner foreningen.
10: Bestyrelsen
 • Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
 • Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, idet der dog afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt. Bestyrelsens medlemmer kan deltage i udvalgsarbejde mv. inden for foreningens formålsbestemmelser, og bestyrelsen kan bemyndige medlemmer til at deltage på dens vegne.
 • Formanden er kontaktperson i forhold til Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.
11: Ændring af formålsparagraf eller opløsning af foreningen
 • Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling.  2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret, og mindst 5/6 af de fremmødte medlemmer skal stemme for forslaget. Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes der til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning ved kvalificeret flertal uden hensyntagen til de fremmødtes antal.
 • I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue en kommunal fond til bevaring af bygnings- og landskabskultur i Nysted og omegn.

Vedtaget på Generalforsamlingen 17. marts 2010